Biến áp vô cấp 1 pha loại điện áp 05A
995.000 VNĐ

-     Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện áp sử dụng t.....

Biến áp vô cấp 1 pha loại điện áp 10A
2.002.000 VNĐ

-     Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện áp sử dụng .....

Biến áp vô cấp 1 pha loại điện áp 15A
2.997.000 VNĐ

-     Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện áp sử dụng .....

Biến áp vô cấp 1 pha loại điện áp 25A
4.998.000 VNĐ

-     Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện áp sử dụng .....

Biến áp vô cấp 1 pha loại điện áp 37,5A
7.000.000 VNĐ

-     Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện áp sử dụng .....

Biến áp vô cấp 1 pha loại điện áp 50A
9.997.000 VNĐ

-     Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện áp sử dụng .....

Biến áp vô cấp 1 pha loại điện áp ra 100A
20.016.000 VNĐ

-     Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện áp sử dụng .....

Biến áp vô cấp 1 pha loại điện áp ra 150A
29.969.000 VNĐ

-     Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện áp sử dụng .....

Biến áp vô cấp 1 pha loại điện áp ra 250A
49.984.000 VNĐ

-     Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện áp sử dụng .....

Biến áp vô cấp 1 pha loại điện áp ra 300A
60.047.000 VNĐ

-     Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện áp sử dụng .....

Biến áp vô cấp 1 pha loại điện áp ra 500A
99.969.000 VNĐ

-     Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện áp sử dụng .....

Biến áp vô cấp 1 pha loại điện áp ra 75A
14.984.000 VNĐ

- Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện áp sử dụng theo tiêu chuẩn của Nhật,.....